Home » Articles posted by Piotr Skura (Page 2)

Author Archives: Piotr Skura

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 11.11.2022 r.

Jak co roku, 11 listopada, parafia w Chabielicach dołączyła do tysiąca innych parafii w Polsce, w świętowaniu Dnia Niepodległości w naszej Ojczyźnie. Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny o godz. 12.00, na której obecne były władze samorządowe gminy Szczerców, na czele z panem Wójtem – Krzysztofem Kamieniakiem, przewodniczącą Rady Gminy – panią Barbara Szczepanik oraz radnymi, pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i kombatanckich, orkiestrą, chórem, delegacjami szkół z dyrekcją, nauczycielami i uczniami, licznym gronem parafian oraz miłymi gośćmi.

Po Eucharystii został zaprezentowany obszerny program patriotyczno-religijny, przedstawiony przez młodzież i dorosłych ze Stróży a przygotowany przez panią Stellę Brocką. Nadał on wyjątkowy i uroczysty charakter naszej modlitwie za Ojczyznę oraz tych, którzy „przelewali swoją krew w imię naszej wolności”.

Ostatnim punktem naszego świętowania było złożenie wieńców i zapalenie zniczy w miejscu pamięci narodowej na placu przed Świątynią. Wzruszającym momentem była postawa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Chabielic i Osin, którzy składając wiązanki kwiatów, także pragnęli uczcić pamięć narodowych bohaterów – nie ma piękniejszej lekcji patriotyzmu. Chwała za to nauczycielom i rodzicom.

Odpust Matki Bożej Chabielickiej 2022 r.

Bogu Wszechmogącemu niech będzie dziękczynienie, że po raz pierwszy od wybuchu pandemii, pozwolił nam bez żadnych ograniczeń przeżywać doroczny odpust ku czci Matki Bożej Chabielickiej, w ostatnią niedzielę czerwca (26 czerwca 2022 r.).

Sumę i kazanie odpustowe odprawił i wygłosił ks. prof. Mieczysław Różański, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i były dziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy uświetnili i wzięli udział w uroczystościach parafialnych. Niech Matka Boża Chabielicka wyprasza u Swojego Syna potrzebne łaski i błogosławieństwo.

BIERZMOWANIE 2022

W dniu 3 czerwca, w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy J.E. Ks. Prof. Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego. Tego dnia udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

Prośmy w naszych modlitwach, aby byli wierni swoim chrzcielnym i bierzmowanym zobowiązaniom. Aby Pan umocnił ich miłość i nadzieję oraz mężnie wyznawali swoją wiarę.

Krzyż Archidiecezji Łódzkiej dla pana Ryszarda Zaręby.

Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, jest patronem archidiecezji łódzkiej. W Jego Uroczystość, 19 marca, Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00 w bazylice archikatedralnej przewodniczył ks. abp Grzegorz Ryś. Podczas uroczystości osobom świeckim zostały wręczone odznaczenia za zasługi dla archidiecezji łódzkiej.

Z wielką radością pragniemy poinformować, że w gronie zasłużonych podczas uroczystości w Katedrze, został odznaczony Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej pan Ryszard Zaręba, zakrystianin naszej parafii. Jest to wyraz serdecznego podziękowania za Jego 32-letnią pracę dla dobra naszej wspólnoty i całego Kościoła.

GRATULUJEMY!!!

Dożynki 2021 roku (5 września 2021 r.)

.. J dnie były (…) jako te ciągłe święta, jako te uroczyste odpusty w nieustannej radości nabożeństwa (…), bo kiedy wyjrzało się w pole, to tym samym [świętym pięknem] dzwoniły dojrzałe kłosy, dzwoniła spieczona ziemia, dzwoniły sady przygięte pod ciężarem owoców, dzwoniły bory dalekie i te wędrujące chmury i ta przenajświętsza hostia słońca, wzniesiona nad światem, a wszystko śpiewało (…) jeden niebosiężny hymn dziękczynienia i radości: Święty! Święty! Święty!”    

Podczas tegorocznych dożynek przywołaliśmy ze wzruszeniem piękny fragment powieści „Chłopi”, który przyniosła Władysławowi Reymontowi literacką nagrodę Nobla. Gdy rolnicy z Parafii Chabielice gromadzą się w świątyni parafialnej, w sposób szczególnie silny dostrzegamy związek rolniczego trudu z Bożym planem stworzenia świata. Jakże pięknie brzmi zatem reymontowska metafora o słońcu, które niczym święta hostia wznoszona rękoma kapłana, unosi się nad ołtarzem ziemi.
Gromadzimy się, aby przy tej okazji przypomnieć sobie, że Ziemia rodzi, żywi, jest jak matka.

Po raz kolejny dziękujemy Dobremu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi, że tak hojnie karmi nas i błogosławi Chabielickiej ziemi.

Nowy parkan na cmentarzu

W maju 2021 r. zakończyła się budowa części nowego parkanu na cmentarzu od drogi na Kamień.

btrhdr
btrhdr
btrhdr

Rozbiórka starego płotu – marzec 2021 r.

Nowy parkan cmentarza – 2020 r. Główne wejście

btrhdr
btrhdr
btr
btrhdr

Rozbiórka starego płotu – luty 2020 r.

Odpust św. Michała Archanioła 2020 r.

Doroczną sumę odpustową, 29.09.2020 r. o godz.17.00 ku czci naszego patrona, św. Michała Archanioła, poprowadził dostojny gość, J.E. ks. Abp Grzegorz Ryś.

Jeszcze raz, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszej uroczystości – chabielickiej orkiestrze, chórowi wraz z panem organistą, panu Ryszardowi, ministrantom, asyście parafialnej, druhom strażakom, dzieciom pierwszokomunijnym z rodzicami, dziewczynkom rzucającym kwiatki, wszystkim parafianom i miłym gościom.

Niech św. Michał Archanioł wyprasza u Boga wszelkie potrzebne łaski dla naszej parafii i chroni od zła.

Dożynki parafialne 2020

1 września 2020 r. w naszej parafii przeżywaliśmy doroczne dożynki parafialne. Dziękowaliśmy Panu Bogu za zebrane plony i pracę rolników, dzieliliśmy się chlebem i miłością. Wszystkim zaangażowanym w wykonanie wieńców dożynkowych (mieszkańcom: Lesniaki, Stanisławów I, Stanisławów II, Kieruzele, Chabielice Kolonia, Chabielice, Tatar i Puszcza, Osiny, Janówka) składam serdeczne podziękowanie, za ofiarowany chleb przez mieszkańców Osin i ciasto – wszystkim pozostałym. Bądźmy ludźmi wdzięczności i Panu Bogu oddajmy Chwałę!

Cmentarz

Regulamin Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej

pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach.

& 1

1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach, a także osoby zmarłe spoza parafii, jeśli taka była ich wola lub wola rodziny.

& 2

1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii – tel. 44/ 631 83 15.

2. Administrator cmentarza odpowiada za porządek, ład i lokalizację grobów.

3. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

& 3

1. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie oraz konieczne inwestycje. Opłaty uiszcza się za groby nieopłacone do tej pory (od daty obowiązywania regulaminu), przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

2. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.

3. Wysokość opłat ustala Administrator w porozumieniu z Kurią Archidiecezji Łódzkiej i Radą Parafialną.

4. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.

5. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (przepis ten nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby oraz grobów głębinowych).

6. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

7. Przedłużenie umowy na kolejne 20lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Niewniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.

8. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora:

– pogrzeb

– budowa nowego pomnika

– remont pomnika np. wymiana płyty

– ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

& 4

1. Planowanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, murarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

2. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

3. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.

3. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie szkód.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

& 5

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

– poruszania się jednośladami (np. rowerem…)

– samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów

– ustawiania bez uzgodnienia z Administratorem ławek i ogrodzeń

– palenia papierosów, spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym

– wprowadzania zwierząt

– wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych

porzucania śmieci poza cmentarnych pod karą sądową.

2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody Administratora cmentarza. Kucz od bramy wjazdowej pobiera się w kancelarii parafialnej lub u pada Ryszarda Zaręby (byłego pana kościelnego).

3. Wobec osób niestosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa

& 6

1. Wszystkie kwestie nieopisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do Administratora cmentarza.

& 7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. 1.09.2020 r.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

– Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.

– Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

– Rozporządzenie ministrów Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

– Regulamin został zatwierdzony dnia 1 września 2020 r. przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej

Administrator Cmentarza

ks. Proboszcz Parafii

Sakrament Bierzmowania 2020 r.

W dniu 22 czerwca 2020 r., młodzież z klas ósmych i ponadpostawowych naszej parafii, przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk J.E. Księdza Biskupa dra Marka Marczaka.

Gratulujemy i życzymy młodzieńczego, entuzjastycznego zapału w świadectwie ewangelicznej wiary.

chabielice-cmentarz2

Zdjęcie 1 z 20