Home » Uncategorized

Uncategorized

Cmentarz

Regulamin Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej

pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach.

& 1

1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. św. Michała Archanioła w Chabielicach, a także osoby zmarłe spoza parafii, jeśli taka była ich wola lub wola rodziny.

& 2

1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii – tel. 44/ 631 83 15.

2. Administrator cmentarza odpowiada za porządek, ład i lokalizację grobów.

3. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

& 3

1. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie oraz konieczne inwestycje. Opłaty uiszcza się za groby nieopłacone do tej pory (od daty obowiązywania regulaminu), przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

2. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.

3. Wysokość opłat ustala Administrator w porozumieniu z Kurią Archidiecezji Łódzkiej i Radą Parafialną.

4. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.

5. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (przepis ten nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby oraz grobów głębinowych).

6. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

7. Przedłużenie umowy na kolejne 20lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Niewniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.

8. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora:

– pogrzeb

– budowa nowego pomnika

– remont pomnika np. wymiana płyty

– ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

& 4

1. Planowanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, murarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

2. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

3. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.

3. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie szkód.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

& 5

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

– poruszania się jednośladami (np. rowerem…)

– samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów

– ustawiania bez uzgodnienia z Administratorem ławek i ogrodzeń

– palenia papierosów, spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym

– wprowadzania zwierząt

– wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych

porzucania śmieci poza cmentarnych pod karą sądową.

2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody Administratora cmentarza. Kucz od bramy wjazdowej pobiera się w kancelarii parafialnej lub u pada Ryszarda Zaręby (byłego pana kościelnego).

3. Wobec osób niestosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa

& 6

1. Wszystkie kwestie nieopisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do Administratora cmentarza.

& 7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. 1.09.2020 r.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

– Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.

– Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

– Rozporządzenie ministrów Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

– Regulamin został zatwierdzony dnia 1 września 2020 r. przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej

Administrator Cmentarza

ks. Proboszcz Parafii