Home » Kancelaria parafialna » Chrzest Święty

Chrzest Święty

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

 

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje obdarzony nowym życiem, uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

SAKRAMENT CHRZTU POWINIEN BYĆ UDZIELANY W KOŚCIELE PARAFIALNYM PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ Z LICZNYM UDZIAŁEM WIERNYCH, ABY PODKREŚLIĆ WAŻNOŚĆ CHRZTU W ŻYCIU CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

1. Rodzice prosząc o chrzest swojego dziecka, zobowiązują się wychować je w duchu wiary chrześcijańskiej, dlatego sami powinni być ludźmi wierzącymi i praktykującymi oraz związani sakramentem małżeństwa. W sytuacji braku ślubu kościelnego rodzice w rozmowie duszpasterskiej z proboszczem wyjaśnią motywy swojego postępowania i zapewnią go o pragnieniu religijnego wychowania dziecka.

2. Przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz z aktem urodzenia dziecka, wydanym przez USC.

3. W kancelarii zostają spisane najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz zostają ustalone szczegóły chrztu.

4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria zamieszkałej przez nich parafii.

5. Rodzice i chrzestni powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu ich dziecku.

Warunki, jakie muszą spełniać rodzice chrzestni:

– ukończony 15 rok życia
– przyjęcie sakramentu bierzmowania
– zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą
i praktykującą

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości”
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).